مصاحبه با هنرجویان

مصاحبه با هنرجویان

استخدام با توجه به اهمیت مقوله اعزام به کار موسسه علمکده همیشه سعی داشته پل ارتباطی بین کارفرما و کارجویان باشد