• فروش و راه اندازی نرم افزارهای مالی
  • مشاوره در زمینه های مالی
  • راهنمای نرم افزارهای مالی
  • تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی
  • تحریر دفاتر قانونی
  • انجام پروژه های حسابداری
  • طراحی کدینگ نرم افزارهای مالی
  • تهیه گزارشات مالی و فصلی